Archive for category corectare erori casa de marcat

Corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal

Hotărâre nr. 479 (r1) din 18/04/2003
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005
Anexa
Art. 36. – Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;
b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;
c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal;
d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată


Modele formulare:

PROCES VERBAL
Nr. ____ incheiat azi__________________________

Subsemnatul(a) ______________________, angajat in funcţia de_________________________
Sesizez faptul ca azi_____________ la marcarea bonului cu numărul____________ emis la (ora si minutul)__________ la departamentul________________in casa de marcat fiscala am tastat eronat suma de _______________ reprezentând ______________________________________
_____________________________________________________________________________
S-a întocmit prezentul proces verbal in 2 exemplare din care 1 exemplar se pastreaza la dosarul unitatii iar exemplarul 2 se anexează la adresa înaintata Administraţiei Financiare.

Semnătura

DECIZIE
Nr. _____din ___________

_________________________ in calitate de administrator la S.C.________________________ Localitatea__________________str. _______________, Nr. ____ Judetul__________________
Nr. ORC ______________ CUI____________
Având in vedere Procesul Verbal nr._________din_________ privind corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal.

Decide următoarele:

Se aproba / respinge corectarea sau anularea înregistrării operaţiunii menţionate in Procesul verbal nr.__________ din__________________.
Diferentele rezultate din operaţiunea greşit efectuata de vor înregistra in contabilitate / recupera de la vinovat deoarece __________________________________________________________.

Administrator, ___________________

Lasă un comentariu

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.